Cơ cấu tổ chức

 

Khoa tổ chức đội ngũ theo 2 tổ: 

 - Chuyên ngữ (Dành cho SV lựa chọn ngôn ngữ Trung làm chuyên ngành chính, theo học 4 năm) 

 - Không chuyên ngữ (Dành cho SV các ngành khác, lựa chọn tiếng Trung làm ngoại ngữ thứ hai theo nhu cầu và sở thích).