Sau khi theo học đại học ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại Đại học Đông Á, các Cử nhân có cơ hội nghề nghiệp như:

Tại các đơn vị:

Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại DN, người học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn là thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển bản thân.

( *: sau khi bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định)