Nhằm cung cấp những thông tin đầy đủ và cần thiết nhất đến với thí sinh, Đại học Đông Á tiến hành tổ chức các buổi Livestream hằng tuần. Đến với Livestream sô 10, thí sinh sẽ hiều rõ hơn về nhóm ngành Công nghệ thông tin - Công nghệ thực phẩm đào tạo tại nhà trường.

 

 

 

 

Đại học Đông Á | Livestream số 10: Nhóm ngành Công nghệ thông tin - Công nghệ thực phẩm