LỚP HỌC TIẾNG TRUNG MIỄN PHÍ DÀNH RIÊNG CHO CÁC QUÝ TĂNG, NI DO GIẢNG VIÊN KHOA NN&VH TRUNG QUỐC ĐẠI HỌC ĐÔNG Á TỔ CHỨC